vaps.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe site se considera acceptare politicii de utilizare cookies.Pentru o experienta mai buna in site-ul nostru folosim si sisteme de analiza si marketing conform politicii de protejare a datelor.


Cosul este gol ARTICOLUL 9

Dreptul de retragere

(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract in afara spaţiilor comerciale, fărăa fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decat cele prevăzute la art. 13alin. (3) şi la art. 14.

(2) Fără a aduce atingere art. 10, perioada de retragere menţionată la alin. (1) expiră in termen de14 zile de la:

a) data incheierii contractului, in cazul contractelor de prestări de servicii;

b) ziua in care consumatorul sau o parte terţă, alta decat transportatorul şi care este indicată de consumator, intră in posesia fizică a produselor, in cazul contractelor de vanzare, sau:

(i) in cazul in care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua in care consumatorul sau o parte terţă, alta decat transportatorul şi care este indicată de consumator, intră in posesia fizică a ultimului produs;

(ii) in cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua in care consumatorul sau o parte terţă, alta decat transportatorul şi care este indicată de consumator, intră in posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;

(iii) in cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua in care consumatorul sau o parte terţă, alta decat transportatorul şi care este indicată de consumator, intră in posesia fizică a primului produs;

c) in cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci cand acestea nu prevăd vanzarea intr-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data incheierii contractului.

(3) Părţile contractante işi indeplinesc obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

ARTICOLUL 10

Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere

(1) In cazul in care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere conform art. 6 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfarşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile.

(2) In cazul in care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol in termen de 12 luni de la data menţionată la art. 9 alin. (2), perioada de retragere expiră in 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

ARTICOLUL 11

Exercitarea dreptului de retragere

(1) Inainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract. In acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:

a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut in partea B din anexă;

b) de a face orice altă declaraţie neechivocă in care işi exprimă decizia de retragere din contract.

(2) Consumatorul şi-a exercitat dreptul de retragere in perioada de retragere menţionată la art. 9 alin. (2) şi la art. 10 in cazul in care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către consumator inaintea expirării perioadei respective.

(3) Profesionistul poate, in plus faţă de posibilităţile menţionate la alin. (1), să acorde consumatorului opţiunea de a completa şi de a transmite in format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de formular de retragere prevăzut in partea B din anexă, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip. In aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără intarziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere.

(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere in conformitate cu dispoziţiile din prezentul articol revine consumatorului.

ARTICOLUL 12

Efectele retragerii

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:

a) de a executa contractul la distanţă sau contractul in afara spaţiului comercial;

b) de a incheia un contract la distanţă sau in afara spaţiului comercial,in cazul in care consumatorul a efectuat o comandă.

ARTICOLUL 13

Obligaţiile care revin profesionistului in cazul retragerii

(1) Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără intarziere nejustificată şi, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului in conformitate cu art. 11.

(2) Profesionistul rambursează sumele menţionate la alin. (1) folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului in care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea in sarcina consumatorului plata de comisioane in urma rambursării.

(3) Fără a aduce atingere alin. (1), profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare in cazul in care consumatorul a ales in mod explicit un alt tip de livrare decat livrarea standard oferită de profesionist.

(4) Cu excepţia cazului in care profesionistul s-a oferit să recupereze el insuşi produsele, in cazul contractelor de vanzare, profesionistul poate amana rambursarea pană la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vanzării sau pană la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luandu-se in considerare data cea mai apropiată.

ARTICOLUL 14

Obligaţiile consumatorului in cazul retragerii

(1) Cu excepţia cazului in care profesionistul s-a oferit să recupereze el insuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le inmanează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără intarziere nejustificată şi in decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract in conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise inapoi de consumator inainte de expirarea perioadei de 14 zile.

(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului in care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau in care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. In cazul contractelor in afara spaţiilor comerciale, in cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul incheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate in mod normal prin poştă.

(3) Consumatorul este responsabil doar in ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentruconsumator in a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor in cazul in care profesionistul a omis să il informeze cu privire la dreptul de retragere in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h).

(4) Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

(5) Atunci cand consumatorul işi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii in conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul plăteşte profesionistului o sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat pană la momentul in care consumatorul a informat profesionistul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, in raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporţională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este calculată pe baza preţului total convenit in contract. Dacă preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza

valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.

(6) Consumatorul nu suportă costurile pentru:

a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci cand acestea nu sunt puse in vanzare intr-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie termică furnizată, in totalitate sau parţial, in cursul perioadei de retragere, in una dintre următoarele situaţii:

(i) profesionistul nu a furnizat informaţii in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h) sau i);

(ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să inceapă in timpul perioadei de retragere in conformitate cu art. 7 alin. (3) şi cu art. 8 alin. (8);

b) furnizarea, in totalitate sau parţial, de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, in una dintre următoarele situaţii:

(i) consumatorul nu şi-a dat acordul prealabil expres cu privire la inceperea prestării inainte de sfarşitul perioadei de 14 zile menţionate la art. 9;

(ii) consumatorul nu a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că işi pierde dreptul de retragere in momentul in care işi dă consimţămantul;

(iii) profesionistul nu a furnizat confirmarea in conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).

(7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la prezentul articol, exercitarea dreptului de retragere nu atrage răspunderea consumatorului.

ARTICOLUL 15

Efectele exercitării dreptului de retragere asupra contractelor auxiliare Fără a aduce atingere art. 63-65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare, in cazul in care consumatorul exercită dreptul său de retragere din cadrul

unui contract la distanţă sau al unui contract in afara spaţiilor comerciale in conformitate cu art. 9-14 din prezenta ordonanţă de urgenţă, orice contract auxiliar incetează in mod automat, fără costuri pentru consumator, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din prezenta ordonanţă de urgenţă.


ARTICOLUL 16 

Exceptări de la dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

 a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist; 

b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere; 

c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar; 

d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid; 

e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator; 

f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente; 

g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla; h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare; i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare; j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii; k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii; l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică; m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.  


Pentru a vizualiza legislatia completa vizitatand site-ul ANPC la adresa  http://www.anpc.gov.ro/articol/584/legislatie-generala-1

spacer